Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Óvodánk mottója: Mindenki részesüljön a szeretet, barátság, napfény és szabadság élményéből.

Bemutatkozás: Az óvoda természeti és társadalmi környezete alapján, Pocsaj község Hajdú-Bihar megye bihari térségében helyezkedik el, - 30 km-re Debrecentől és 25 km-re a Román határtól. A község igen szép, különleges természeti környezetben található, több védett természeti értéke is van: löszfal, Kunhalmok. Gazdag növény és állatvilág található a településen és környékén. Két folyó érinti településünket az Ér és a Berettyó. Lakossága 2700 főt tesz ki, melynek túlnyomó többsége magyar, de élnek román nemzetiségűek is, akiknek jelenléte a XVII. században történt betelepítésekre utal.

A lakosság jelentős része cigány származású. Az alacsony iskolázottság, a szakképzetlenség, különböző devianciák, hosszú időre súlyos terhet rónak az önkormányzatra és az oktatási, nevelési intézményekre, mert ennek következtében igen magas a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma mind az iskolában, mind az óvodában. Ebben a szép és értékes természeti és nehéz gazdasági környezetben működik intézményünk. Ezeknek a körülményeknek a figyelembevételével alakítjuk az óvodai nevelés céljait, feladatait.
Óvodatörténet: Az óvoda 1902. április 1-én nyílt meg a gyerek előtt, az épület óvodának készült, az akkori előírásoknak megfelelően. Az épület tégla és vályog falazattal készült, az L alakú épület két foglalkoztató teremből, egy óvónői szolgálati lakásból és egy konyhából állt.
A község biztosította a működés költségeit. Az óvoda megnyitásával egy időben létrejött Kisdedóvó Felügyelő Bizottság, ők intézték a gazdasági ügyeket, ellátták a felügyeletet. Az épületet első alkalommal 1921-ben újították fel. Napközi otthon 1939-től volt, jóléti étkeztetéssel. 1980-ban bővült udvara, telek hozzácsatolással, valamint vizesblokkal toldották meg az épületet.1984-ben teljes felújítás, fűtéskorszerűsítés, 2008-ban teljes akadálymentesítés történt. 2014-ben a Várépítő Pályázat segítségével az óvoda teljes belső festése megtörtént. Több felújítás, átalakítás és bővítés után nyerte el az épület mai formáját.
Óvodánk hitvallása: Óvodánk nevelőtestülete – kiegészítve a szakképzett dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel – mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott szociokulturális környezetben élő lakosság életesélyei növekedjenek, szellemi színvonala emelkedjen. Gyermekeink élményekben gazdag óvodai életet éljenek, miközben képességeik megfelelőképpen fejlődnek, személyiségük gazdagodik, elsajátítják az egészséges életmód szokásrendszerét, szilárd erkölcsi normákat tesznek magukévá, felkészülnek az iskolai életre.
Fontosnak tartjuk, hogy saját tempójukat követve tevékenykedhessenek, érdeklődésüknek megfelelő témákkal foglalkozhassanak, gazdag tapasztalatokat szerezhessenek, illetve próbáljanak empatikus magatartást tanúsítani a mindennapok során. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekekben rejlő tehetségek kibontakoztatására. A felnőttek pozitív példáját látva az általunk nevelt gyermekek rendelkezzenek megfelelő szintű toleranciával mások iránt. Ismerjék meg az általunk nevelt gyermekek a román, illetve cigány etnikum kultúráját, hagyományait. Tanulják meg azok tiszteletét, fedezzék fel azok értékeit. Igyekszünk a gyerekeken keresztül minél szélesebb lakossági réteg felé közvetíteni az általunk képviselt értékeket. Törekszünk arra, hogy segítsük a helyi kisebbségeket identitásuk megőrzésében. Igyekszünk megfelelni a településen élő kisebbségek által támasztott igényeknek, melyek a hagyományok ápolására, és a – románság esetében – a nyelvoktatásra irányulnak.  Óvodánkban világnézetileg semleges nevelés folyik, de lehetőséget biztosítunk – a szülők kérésére – hitoktatásra. Nézeteink szerint ezekre az eszközökre feltétlenül szükségünk van ahhoz, hogy nevelési céljainkat elérjük.

Óvodánk a Lépésről- Lépésre óvodai nevelési programmal működik, amelynek adaptálásában is részt vett, röviden az alábbiak szerint:
A Lépésről – lépésre óvodai program specifikumai:
Filozófiájának négy alappillére:
  • Individualizálva szocializál
  • A családok bevonásának sajátos rendszerére épít
  • Tevékenységközpontban fejleszt
  • Közreműködik a családok szociális támogatásában, segítésébe
A Lépésről lépésre program nevelési feladatrendszere: Az óvodai nevelésünk céljaiból fakadó feladatok – az óvodáskorú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése – vezethet a személyiség komplex, minden képességet érintő fejlődéséhez. Ezek a képességek az egyéni eltérések következtében nem fejlődnek azonos ütemben. Mivel a műveltségtartalmak közvetítése integrált formában történik, így a személyiségfejlődés is integrált lesz.

A cél – amely a gyermekképben – a személyiség tulajdonságokban megfogalmazódik, összefonódik azokkal az értékekkel, amelyek a műveltség tartalmát jelentik. Ezek a feladatok jelennek meg az aktuális nevelési feladatokban és vezetnek el a kívánatos személyiség tulajdonságokhoz, személyiségértékekhez. A műveltségtömböket a gyakorlatban integráltan alkalmazzuk. Feladat a problémák az összefüggések megláttatása, a megoldás keresése. A műveltség tartalom tevékenységekben kerül feldolgozásra és minden tevékenység teljes személyiségfejlődést, eredményez.